Η ΠΟΛ1246/7-11-2011 παρέχει διευκρινίσεις για την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα έτη 2012-2014. Επιβεβαιώνονται οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, οι αυξήσεις των αφορολόγητων ποσών κ.λπ. και συνεχίζει παρέχοντας οδηγίες για την παρακράτηση ΦΜΥ.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος αφαιρούνται από το ακαθάριστο μόνο οι κρατήσεις που βαρύνουν τον εργαζόμενο και τίποτε άλλο. Η αναγωγή του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο γίνεται, αφ’ ενός μεν για όσους το άθροισμα επιδόματος αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα είναι λιγότερο από δύο μισθούς επί 12, αφ’ ετέρου, για όσους το άθροισμα ισούται με δύο μισθούς, επί 14. Αυτή είναι και η βάση υπολογισμού για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Έκτακτα εισοδήματα (εκτός από υπερωρίες) δεν προστίθενται στο μηνιαίο εισόδημα που καταβλήθηκαν, αλλά προστίθενται στο ετήσιο, και ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται τον μήνα που δόθηκε το έκτακτο ποσό.

Ο φόρος που παρακρατείται μηνιαίως είναι το 1/12 για όσους δεν συμπληρώνουν 2 μισθούς με το επίδομα και τα δώρα, και το 1/14 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών για όσους εξακολουθούν να έχουν 14 περιόδους μισθού (επίδομα αδείας + δώρο πάσχα + δώρο χριστουγέννων = 2 μισθοί).Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας. Αν το επίδομα και τα δώρα δεν συμπληρώνουν 2 μισθούς, η παρακράτηση γίνεται αναλογικά με τις αποδοχές του μήνα που καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο.

Για ημερομίσθιους που εργάζονται για λιγότερο από ένα έτος στον εργοδότη, παρακρατείται φόρος 3% στο ποσό του ημερομισθίου που είναι πάνω από 24€, ενώ οι πρόσθετες αμοιβές, υπερωρίες κ.λπ., η παρακράτηση θα γίνεται με βάση το μέσο ημερομίσθιο της περιόδου.

Στις υπερωρίες, επιδόματα, και γενικά πρόσθετες αμοιβές που δεν εκκαθαρίζονται μαζί με τον μισθό της περιόδου, γίνεται παρακράτηση 20% ανεξαρτήτως ποσού. Αυτό περιλαμβάνει και τους ωρομίσθιους που εργάζονται σε πολλούς εργοδότες. Πλέον οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν υπεύθυνη δήλωση στους εργοδότες τους ορίζοντας ποιός εξ αυτών θεωρείται κύριος εργοδότης (αυτός από τον οποίον έχουν τις περισσότερες αποδοχές), και μόνον εκείνος θα παρακρατεί 10%. Οι υπόλοιποι  παρακρατούν 20% διότι θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. Αυτά δεν ισχύουν για τους ωρομίσθιους καθηγητές, στων οποίων τις αποδοχές η παρακράτηση παραμένει 10% για όλους τους εργοδότες.

Η παρακράτηση στις συντάξεις ορίζεται σε 5% για σύνταξη κάτω από 2.500€, σε 10% από 2.500 έως 4.500€ και σε 15% από 4.500€ και πάνω.

Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το ετήσιο εισόδημα προσδιορίζεται όπως και ο ΦΜΥ. Ο συντελεστής παρακράτησης διαμορφώνεται ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα, και συγκεκριμένα:

1% για εισόδημα από 12.001€ έως 20.000€

2% για εισόδημα από 20.001€ έως 50.000€

3% για εισόδημα από 50.001€ έως 100.000€

4% για εισόδημα από 100.001€ και άνω.

Παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

•    Στα εισοδήματα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημιώσεις απολυομένων).
•    Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
•    Στα εισοδήματα της περ.γ’ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κλπ.).
•    Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.
•    Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ.
•    Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.
•    Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ’ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ’ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις αυτές δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

Στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν γίνεται μείωση 1.5% όπως στον ΦΜΥ, και οι εργοδότες πρέπει να συμπεριλάβουν την ειδική εισφορά σε ξεχωριστή στήλη στις βεβαιώσεις αποδοχών που δίνουν στους εργαζόμενους.

Υπενθυμίζουμε οτι τα παραπάνω ισχύουν για τα έτη 2012 έως και 2014.

 

Comments are closed.